Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 19. apríla 2021 OBNOVENÉ!

Rozpis online sv. omší tu.

Sv. omše z našej farnosti tu.

Oznamy 2021

Oznamy

 • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Sväté omše už môžu byť slávené s veriacimi, hoci s obmedzeným počtom (1osoba na 15m2). Rešpektujme to a majme ohľad aj na druhých ľudí.

 • Pamätajme, že platí cirkevný príkaz prijať v tomto Veľkonočnom období sväté prijímanie.

 • Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

 • Minulú nedeľu bola zbierka na seminár.

 • Deti, ktoré sa ešte nezapísali k príprave na sväté prijímanie, nech tak urobia čo najskôr v sakristii alebo v kancelárii farského úradu.

 • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť nedeľnej sv. omše sa sväté prijímanie bude podávať od 16.30 hod. do večernej sv. omše.

 • V sobotu vás pozývame na Fatimskú sobotu.

 • Zároveň sobota je prvým dňom mája, ktorý je Mariánskym mesiacom, a tak ako to býva u nás pekným zvykom sa pred každou večernou sv. omšou pomodlíme Loretánske litánie.

Prečítajte si na výveske

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom (podľa uváženia): Misionári Saletíni pozývajú na duchovnú obnovu pre rozvedených. Duchovná obnova sa uskutoční 11.-13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských Slatinách. Inak prebehne v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke Rodinkova.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi (podľa uváženia): Tento rok sa letný pobyt pre rozvedených s deťmi uskutoční v dňoch 15. - 21. augusta 2021 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné do konca mája cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk . Pobyt organizujú Misionári Saletíni so spolupracovníkmi. Viac info na plagáte.


Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov Slovenska

Radi by sme pozvali Vás aj miništrantov z Vašej farnosti na celoslovenskú púť miništrantov - PUMIN.

Je to podujatie s bohatou tradíciou, ktorého sa každoročne zúčastňujú miništranti z rôznych farností. Prichádzajú spolu so svojimi kňazmi, rodičmi, súrodencami, katechétmi, bohoslovcami k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, aby sa duchovne povzbudili a obnovili, ale aj zabavili a zasúťažili si s ostatnými rovesníkmi.Tradícia púti miništrantov žije aj v COVIDových časoch!

V tomto roku sa PUMIN uskutoční ONLINE v sobotu 8. mája od 10:00 do 13:00 h. Podujatie bude vysielané naživo z “obývačky” kláštora otcov pavlínov prostredníctvom YouTube kanála (https://www.youtube.com/studio7bolestna/live)

Centrálnou témou a mottom púte je Vakcína ACUTIS.

Moderný mladík, blahoslavený Carlo Acutis, ktorý žil len 15 rokov, ale zato príkladným životom, bol o.i. aj veľmi zručným v IT oblasti (tvorby webových stránok, strihu videí a pod.) a zároveň mal vo veľkej úcte Sv. Oltárnu, podobne ako Dominik Sávio. Carlo našiel "vakcínu" na choroby dnešných čias. V čom spočíva? O tom bude hovoriť v katechéze don Jozef Luscoň.

Na túto tému bude zameraný aj online kvíz, v ktorom si "online-pútnici" môžu zmerať sily a vyhrať skvelé vecné ceny. Stačí si zabezpečiť smartphone. Súčasťou programu bude online poklona pred Sv. Oltárnou s prosbami miništrantov z celého Slovenska. Na záver púte sa miništrantom prihovorí otec biskup Ján Kuboš.

Viac informácií o PUMINE a registráciu na púť nájdete na webe: bit.ly/pumin2021.

Účasť na PUMINE nech miništranti potvrdia na tomto odkaze: https://forms.gle/BdcjBFg6AVxvh2uq9


Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára.

 • Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave aj v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla 2021 podali prihlášku na RKCMBF UK. Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

 • Laickí absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

Zahrňme do našich modlitieb prosbu za nové duchovné povolania.

 • Odporúčanie Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Stáva sa, že sa na farnosti obracajú prostredníctvom mailovej komunikácie neznáme rodiny alebo osoby so žiadosťou o pomoc, pričom uvádzajú čísla účtov. Riaditeľ BACH, pán Boris Hrdý, odporúča, aby sa na podobné výzvy nereagovalo zasielaním finančných prostriedkov na zverejnené čísla účtov, ale radšej sa preposlala požiadavka BACH. Tá vie situáciu overiť a v prípade potreby aj nejakou formou pomôcť.

  S prianím Božieho požehnania

  Marek Marchot
  sekretariát arcibiskupa

  Rímskokatolícka cirkev
  Bratislavská arcidiecéza
  Špitálska 7
  814 92 Bratislava

  02/572 006 38
  sekretariat@abuba.sk