Oznamy

Verejné bohoslužby sú od 1.januára 2021 zrušené!

Rozpis online sv. omší tu.

Sv. omše z našej farnosti tu.

Oznamy 2021

Oznamy

 • Pozývame vás sledovať on-line prenos svätej omše vo štvrtok o 19:30. Odkaz nájdete na našej farskej stránke live.farnostdlhediely.sk

 • Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

 • Kto si na budúcu nedeľu uctí obraz Božieho milosrdenstva, ktorý sa nachádza aj v našom kostole a splní predpísané podmienky /svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca/ a pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a pridá nábožný povzdych Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky.

 • V nedeľu Božieho milosrdenstva napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Túto nedeľu vybrali otcovia biskupi, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté do poradovníka liturgických slávení v našej farnosti budú všetky odslúžené kňazmi našej farnosti ako súkromné bohoslužby.

 • Kancelária farského úradu funguje stále v čase 16:30 do 18:00 (pri návšteve je možné dohodnúť podrobnosti potrebnej duchovnej služby)

 • Telefonický kontakt: 0911 394 730

Prečítajte si na výveske

 • Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave aj v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla 2021 podali prihlášku na RKCMBF UK. Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

 • Laickí absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

Zahrňme do našich modlitieb prosbu za nové duchovné povolania.

 • Odporúčanie Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Stáva sa, že sa na farnosti obracajú prostredníctvom mailovej komunikácie neznáme rodiny alebo osoby so žiadosťou o pomoc, pričom uvádzajú čísla účtov. Riaditeľ BACH, pán Boris Hrdý, odporúča, aby sa na podobné výzvy nereagovalo zasielaním finančných prostriedkov na zverejnené čísla účtov, ale radšej sa preposlala požiadavka BACH. Tá vie situáciu overiť a v prípade potreby aj nejakou formou pomôcť.

  S prianím Božieho požehnania

  Marek Marchot
  sekretariát arcibiskupa

  Rímskokatolícka cirkev
  Bratislavská arcidiecéza
  Špitálska 7
  814 92 Bratislava

  02/572 006 38
  sekretariat@abuba.sk


Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

 • Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 • Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. (individuálne kontakty sú samozrejme možné)

 • V nebezpečenstve smrti je taktiež samozrejme možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.