Katechézy pre deti

10. nedeľa v cezročnom období

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Mk 3, 20-35)


Jeden príbeh hovorí o tom, ako sa dvaja manželia sťahovali. Potrebovali odniesť veľkú a veľmi ťažkú skriňu po schodoch. Vtedy išiel okolo ich známy, ktorý im hneď prišiel na pomoc. Už sa naťahovali so skriňou dlhší čas, ale nemohli ňou pohnúť ani o centimeter. Preto skriňu na chvíľu položili, aby si oddýchli. Známy poznamenal, aké ťažké a namáhavé je tú skriňu vyniesť hore. Vtedy sa obaja manželia začali smiať – oni totiž skriňu chceli zniesť dolu a nie vyniesť hore.

Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema a zákonníci ho upodozrievali z toho, že zlých duchov vyháňa s pomocou Belzebula. Všimli ste si, kto bol Belzebul? Knieža všetkých zlých duchov. Ako zareagoval na to Pán Ježiš? Pomocou podobenstva im vysvetlil, že sa veľmi mýlia.

Za akých podmienok by manželia so známym z príbehu mohli skriňu zniesť dolu schodmi? Zniesli by ju bez problémov vtedy, keby spolupracovali a všetci traja niesli jedným smerom. Tak isto aj zlý duchovia nebojujú proti sebe navzájom, a preto je nezmysel aj to, že by Pán Ježiš vyháňal zlých duchov s pomocou ich kniežaťa. Veď keby kráľ bojoval proti svojmu ľudu, také kráľovstvo by veľmi rýchlo zaniklo.

Mnoho z vás by určite chcelo žiť v dobe, kedy žil Pán Ježiš. Mohli by ste sa s ním stretnúť či porozprávať. Chceli by ste byť Ježišovými priateľmi alebo dokonca jeho rodinou, aby ste s ním trávili mnoho času.

Uprostred rozhovoru Pána Ježiša so zákonníkmi ktosi prišiel a hľadal ho. Kto to bol? Bola to jeho maminka Mária a iní príbuzní. Keďže bolo okolo Pána Ježiša mnoho ľudí – celý zástup – nechali si Pána Ježiša zavolať von. Pán Ježiš využil aj túto návštevu príbuzných na to, aby zástup naučil čosi nové. Ako Pán Ježiš zareagoval na oznámenie o príchode jeho rodiny? Opýtal sa prítomných: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Potom sa pozrel na ľudí, ktorí sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Vidíte teda, že sa nemusíme vrátiť o 2000 rokov v čase, aby sme mohli byť rodinou Pána Ježiša, tráviť s ním veľa času, či sa s ním porozprávať. Čo je potrebné na to, aby sme boli rodinou Pána Ježiša? Potrebné je len jedno – plniť Božiu vôľu.

Pane Ježišu, chcem byť Tvojim bratom / Tvojou sestrou. Prosím, pomáhaj mi plniť Božiu vôľu. Amen.


Autor textu: Zuzka Šintálová