Krst

Svätý krst

"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." (JN 3,5)

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (MT 28,19)

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu Svätom, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krstom sa veriaci zapájajú do Kristovho veľkonočného tajomstva. Dostávajú nezmazateľný znak, ktorý ich poveruje vykonať všeobecné kňazstvo v kresťanskom náboženstve. Účasť na Božom živote získaná krstom má hlboké dôsledky: v pokrstenom prebýva Duch Svätý a prúdi v ňom tajomný Boží život ako miazga z kmeňa do ratolesti stromu („Ja som vinič, vy ste ratolesti" JN 15,5).

Krst dieťaťa

  1. Krst dieťaťa nahlasuje a krstný lístok vypĺňa na farskom úrade len rodič dieťaťa (nieiný príbuzný) aspoň dva týždne pred plánovaným termínom krstu. Rodič donesie knahliadnutiu rodný list dieťaťa.

  2. Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalébydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie kukrstu" z farnosti v ktorej bývajú do farnosti kde budú krstiť. V Cirkvi totiž existuje tzv. „farská príslušnosť "

  3. Rodičia a krstní rodičia musia pred krstom absolvovať predkrstnú náuku. Termín si dohodnú s kňazom – zvyčajne sa koná 1. stredu v mesiaci o 17,30 na farskom úrade.

  4. Krstí sa podľa dohovoru s kňazom v sobotu v dopoludňajších hodinách.

  5. Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, odporúča sa, aby prišli obidvaja na faruporozprávať sa s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak bytomu nič nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si dopredu, napr.telefonicky alebo mailom.

  6. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné: 1. aby hourčil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, faráralebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 2. aby zavŕšilšestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebovysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; 3. abybol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a vedie životprimeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickýmtrestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedinespolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

  7. Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byťvyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené nafarskom úrade. Treba však o tom informovať učiteľa náboženstva hneď na začiatku školského roku.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, najlepšie do konca mája, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v júni. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc (spravidla na Bielu sobotu) zároveň s krstom prijmete aj sviatosť Eucharistie. V prípade dostatočnej prípravy sa Vám vyslúži aj a sviatosť birmovania.