Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst malého dieťaťa

Krst malých detí je možný, ak existuje opodstatnená nádej, že dieťatko bude vychovávané v Katolíckej viere. Inými slovami, musíme mať nádej, že rodičia alebo krstní rodičia veria v Boha a v Katolícku cirkev a že túto vieru odovzdajú svojmu dieťatku.

Malé deti krstíme zvyčajne vo vybrané soboty o 10.00 hod.

Nahlásiť krst môže len rodič (zákonný zástupca) dieťaťa. K nahlasovaniu je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa.

Termín krstu sa dohodne pri nahlasovaní krstu. 

Ak nemáte kánonické trvalé bydlisko v Bratislave, je potrebné, aby ste si pred nahlásením krstu dieťaťa u nás vyžiadali tzv. "prepustenie ku krstu" z farnosti, v ktorej bývate.

Na krst je potrebné si zabezpečiť krstnú košieľku a krstnú sviecu (kúpite ich v obchodoch s kresťanskou tematikou, v Bratislave napríklad:

Spolok svätého Vojtecha (Kolárska 2),

LÚČ (Námestie SNP 11),

Predajňa František (Františkánska 2).

Rodičia a krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná spravidla každú prvú stredu v mesiaci o 17.30 hod. v katechetickej miestnosti farnosti. Presný termín prípravy si možno dohodnúť s kňazom pri nahlasovaní krstu.

Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich zväzku. Odporúča sa, aby prišli na faru porozprávať sa s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak tomu nebráni nejaká prekážka. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si vopred.

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené vo farskej kancelárii. Treba však o tom informovať učiteľa náboženstva hneď na začiatku školského roku.

Krst dospelých

Ak ste dospelý a máte záujem o prijatie sviatosti krstu, Eucharistie a birmovania, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.Úloha krstných (birmovných) rodičov a požadované vlastnosti

Úloha krstných rodičov spočíva v tom, že sa zaručujú byť príkladom pre dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní - vedú teda životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu. To znamená, že sa pravidelne modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam, žijú v cirkevne uzavretom manželstve alebo, ak sú slobodní, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (kán. 874):

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym 

krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.