Birmovanie

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. (Kán 879 KKP)

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. " (Sk 8:14-17)

Najbližší termín vysluhovania sviatosti birmovania mládeži v našej farnosti bude máj/jún 2025.

(presný termín sa dozvieme od Arcibiskupského úradu na jar 2025)

Prihlásiť sa bolo možné do 20. októbra 2023

Prihlásenie po tomto termíne je možné už len výnimočne po obdržaní súhlasu farára.

Po obdržaní súhlasu farára treba potom prísť osobne do farskej kancelárie v čase úradných hodín (Po, St, Pi: 16.30 – 17.30) a

Priniesť so sebou:

-        vyplnenú žiadosť

-        potvrdenie o prijatých sviatostiach

Pri prihlasovaní budú overené základné náboženské vedomosti:

-        Modlitba Pána (Otče náš)

-        Anjelské pozdravenie (Zdravas Mária)

-        Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha)

-        Desatoro Božích prikázaní

-        Pätoro cirkevných prikázaní

 

 

Vyplň žiadosť

Sviatosť birmovania môžeš prijať, ak si už prijal Eucharistiu (Prvé sväté prijímanie), navštevuješ 8. ročník ZŠ / terciu v prípade gymnázia alebo vyššie a máš záujem rozvíjať svoj duchovný život. Ďalšie podmienky nájdeš v žiadosti o udelenie sviatosti birmovania:

Žiadosť o udelenie sviatosti birmovania 2025

Poznámka: Žiadosť sa dá vyplniť v počítači a potom vytlačiť a podpísať, kvôli čitateľnosti je to preferovaný spôsob.

Podaním žiadosti sa birmovanec (kandidát na prijatie sviatosti birmovania) zaväzuje k nasledovnému:

1.   Pravidelne sa bude zúčastňovať na celej svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

2.   Budem žiť sviatostným životom: pravidelne (aspoň pred veľkými sviatkami) sa zmierim s Bohom

vo sviatosti zmierenia (spoveď) a pristúpim k sv. prijímaniu.

3.   Bude sa aktívne zúčastňovať na spoločných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku.

4.   Chce dávať príklad v každodennom živote a správať sa tak, ako sa na kresťana patrí.

 

Získaj potvrdenie o prijatých sviatostiach

Spolu so žiadosťou nám prines aj svoj krstný list s tohtoročným dátumom,

Poznámka: Ak je miesto tvojho krstu mimo Bratislavy, môžeš pre jednoduchosť poprosiť tamojšieho kňaza telefonicky alebo mailom, aby tvoj krstný list zaslal priamo na našu adresu:

RKC Farnosť Bratislava Dlhé Diely, Pribišova 49, 841 05 Bratislava.

Birmovný rodič

Počas prípravy treba vyplniť aj formulár o birmovnom rodičovi, ktorého si si vybral:

Údaje o birmovnom rodičovi

a odovzdať najneskôr 2 týždne pred birmovkou.

 

Priebeh prípravy na birmovku

Prvé spoločné stretnutie všetkých birmovancov bolo v pondelok 23.10.2023, kde boli birmovanci rozdelení do menších skupín, v rámci ktorých sa pripravujú na prijatie sviatosti. Termíny stretnutí týchto menších skupín si birmovanci dohadujú vždy priamo so svojimi animátormi. Okrem toho pokračujú spoločné stretnutia všetkých birmovancov podľa nasledovného plánu prípravy:

Príprava na birmovku 2025

Všetkým birmovancom a ich rodinám želáme veľa radostných zážitkov a príjemných chvíľ počas prípravy a hojnosť Božích milostí.

Kňazi a animátori farnosti.

 

Základné náboženské vedomosti

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

kontakt

Krystian Piotrowski
farský vikár zodpovedný za prípravu na birmovku
------------------------------------------
ba-dlhe-diely@ba.ecclesia.sk

+421 910 179 362

Rebeka Fecišková
koordinátorka animátorov
------------------------------------------
rebeka@fecisko.eu.sk

+421 915 395 301