Katechézy pre deti

2. Adventná nedeľa

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ (Lk 3, 1-6)


Keď sa chystá nejaká veľká udalosť – napríklad návšteva významnej osobnosti alebo veľkolepý koncert, už mnoho dní alebo týždňov pred touto udalosťou sa o nej hovorí v televízií a v rádiu, píše sa o nej v novinách a časopisoch, ľudia sa o nej rozprávajú medzi sebou. A čo je potrebné urobiť predtým, než nastane táto veľká udalosť? Prichystať ju do najmenších detailov. Ľudia, ktorí sa na tejto udalosti zúčastnia, sa pripravia napríklad vhodným slávnostným oblečením.

V dnešnom evanjeliu počujeme tiež ohlasovanie veľkej udalosti. Kto a akú udalosť ohlasoval? Ján Krstiteľ ohlasoval príchod Pána Ježiša, príchod Božej spásy. Chodil po okolí Jordána a krstil ľudí. Pred krstom títo ľudia vyznávali svoje hriechy a ľutovali ich. Krstom pokánia na odpustenie hriechov pripravoval Ján ľudí na príchod Pána Ježiša.

Počuli ste, čo povedal prorok Izaiáš? Povedal, že máme Pánovi pripraviť cestu. Ako? Majú sa vyrovnať chodníky, dolina sa má vyplniť, vrch a kopec znížiť, čo je krivé vzpriamiť a čo je hrboľaté vyhladiť. Znamená to, že máme ísť von opravovať hrboľaté cesty a chodníky? Určite nie, nehovorí sa tu totiž o asfaltovej ceste, ale o ceste do nášho srdca.

Ako môžeme pripraviť cestu do nášho srdca pre Pána Ježiša? V prvom rade treba odstrániť z cesty do nášho srdca hriechy tým, že ich vyznáme, oľutujeme a potom sa snažíme, aby sa neopakovali. A ako máme vyplniť diery, ktoré sa na ceste nachádzajú? Láskou, milým slovom, dobrým skutkom, modlitbou, adventným predsavzatím...

Pane Ježišu, chcem Ti pripraviť krásnu, rovnú, priamu a hladkú cestu do môjho srdca. Prosím, pomôž mi odstrániť z nej, čo na ňu nepatrí a vyplniť tie miesta, ktoré sú prázdne. Amen


Autor textu: Zuzka Šintálová