Katechézy pre deti

2. pôstna nedeľa

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. (Mk 9, 2–10)

Už ste niekedy boli na mieste, kde vám bolo veľmi dobre? A možno ste aj poznamenali: je mi tu dobre, chcel by som tu zostať navždy. Mohlo to byť na vysokom vrchu s krásnym výhľadom, pri mori, v lese, u starých rodičov, u kamarátov...

V dnešnom evanjeliu sme počuli podobné zvolanie: „Dobre je nám tu.“ Kto to povedal? Bol to svätý Peter. A prečo vyslovil tieto slová? Petra, Jakuba a Jána zobral Pán Ježiš na vrch, aby boli chvíľu sami. Bolo to tesne pred Veľkou nocou, kedy už Ježiš učeníkom povedal, že zomrie, ale vstane z mŕtvych. Učeníci však vôbec nerozumeli, o čom im Ježiš rozprával. Aby posilnil Pán Ježiš vieru Petra, Jakuba a Jána, ukázal sa im vo svojej Božskej sláve. Ako vieme, Pán Ježiš bol Boh, ale aj človek. Ľudia ho videli iba ako človeka, ale pred týmito tromi učeníkmi sa ukázal ako Boh.

Spolu s Pánom Ježišom, ktorý sa premenil, sa zjavili aj Mojžiš a Eliáš. Viete, kto boli títo muži? Mojžiš vyviedol Izraelský ľud z otroctva v Egypte a viedol ich cez púšť do zasľúbenej zeme. Eliáš bol prorokom, ktorý ohlasoval a bránil vieru v Pána Boha. Obaja žili niekoľko storočí pred Pánom Ježišom. Učeníci boli takí preľaknutí a užasnutí, že ani nevedeli, čo povedať. A vtedy Peter vyslovil slová: „Dobre je nám tu.“ Bolo im veľmi dobre pri Pánu Ježišovi. Je aj nám dobre pri Bohu, pri Pánu Ježišovi? Je nám dobre, keď sa modlíme, keď sme na svätej omši?

Počas premenenia Pána Ježiša zaznel hlas Boha: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Je to poučenie nielen pre učeníkov, ktorí tam boli, ale aj pre nás, aby sme počúvali slová Pána Ježiša. A nielen počúvali, ale aj uskutočňovali.

Keď schádzali z vrchu, Pán Ježiš opäť vyzeral ako predtým, ako obyčajný človek. Upozornil učeníkov, aby o tom nikomu nehovorili, kým nevstane z mŕtvych. Učeníci mu stále nerozumeli, a tak sa medzi sebou rozprávali, čo to môže znamenať.

Ježiš sa premenil pred učeníkmi – zažiaril. Už vám niekto povedal, že celý žiarite? Že máte iskričky v očiach? Kedy sa to stáva? Býva to zvyčajne vtedy, keď sme veľmi šťastní. Ako Božie deti sme povolaní byť neustále šťastní, radostní a láskaví. Ak nosíme Pána Ježiša vo svojom srdci a konáme podľa jeho slov, vtedy aj my žiarime. Prežaruje z nás Božia láska a prinášame na zem kúsok neba. Snažme sa konať tak, aby si ľudia pri nás mohli povedať: „Dobre je nám tu.“ Aby cez nás cítili Boha.