Katechézy pre deti

Narodenie Pána

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 1-14)

Dlho očakávaný deň je tu – slávime Vianoce, teda narodenie malého Ježiška. Poznáte celý vianočný príbeh, však? Skontrolujeme si to spoločne niekoľkými otázkami. Kde sa narodil Ježiško? Bolo to v Betleheme, teda nie v Nazarete, kde Jozef s Máriou bývali. Prečo sa vybrali do Betlehema? Pretože cisár nariadil sčítanie ľudu a Jozef sa musel dať zapísať vo svojom meste, v Betleheme. Čo sa stalo v Betleheme? Mária s Jozefom márne hľadali ubytovanie, pretože všade bolo veľa ľudí. Preto sa uchýlili aspoň do maštaľky, kde Mária porodila Ježiška. Kam Ježiška uložila, do teplej a mäkkej postieľky? Nie, uložila ho na slamu do jasličiek. Komu oznámili anjeli túto radostnú zvesť o narodení Spasiteľa ako prvým? Anjeli zvestovali túto úžasnú správu pastierom, ktorí boli v noci hore a strážili svoje ovečky. Tí sa hneď šli Ježiškovi pokloniť. Potom sa k anjelovi pridali celé nebo a oslavovali Boha.

Je to zaujímavý príbeh, však? Keby sme ho nepoznali, mysleli by sme si, že Spasiteľ sa musí narodiť v nádhernom zámku, musí byť uložený v zlatej postieľke, obsluhovaný od narodenia mnohými sluhami. Namiesto toho sa malý Ježiško narodil v chladnej maštali a bol uložený do jasieľ, z ktorých papajú zvieratká. Nebol oblečený v krásnych šatách ani nemal okolo seba množstvo sluhov. Navštíviť ho prišli namiesto šľachticov pastieri. Napriek tomu bol jeho príchod čímsi výnimočným a krásnym.

Kto z vás by chcel byť v tú noc v Betleheme a ísť s pastiermi pozrieť malého Ježiška? Myslím, že každý z nás by to chcel zažiť. Síce to nie je možné, pretože Ježiško sa narodil pred viac ako 2000 rokmi, ale predsa len aj my môžeme prežiť túto noc akoby sme sa pred 2021 rokmi nachádzali v Betlehemskej maštaľke. Ako je to možné? Celý advent sme sa pripravovali na príchod a narodenie Ježiška, na to, aby sa narodil v našom srdci. Vyčistili sme si srdiečka od hriechov a naplnili ich dobrými skutkami a predsavzatiami. Teraz zavrite oči a predstavte si ako sa vo vašom srdci nachádzajú malé, krásne prichystané jasličky. Pozvite Máriu s Jozefom, aby vošli do vášho srdiečka a priniesli so sebou malého Ježiška. Keďže je vaše srdiečko pripravené, Mária určite vloží malého Ježiška do jasličiek vo vašom srdci. A vtedy, keď bude celá Svätá rodina vo vašom srdci, velebte a oslavujte Boha, spolu s anjelmi a celým nebom, za ten obrovský dar, ktorý nám daroval.

V dnešný deň by sme mali byť ako anjeli. Anjel je posol – buďme poslami radostnej zvesti. Rozdávajme všetkým naokolo radosť z toho, že sme dostali obrovský dar, že sa nám narodil Spasiteľ, ktorý nám prišiel darovať život v nebi. Nech každý z nás cíti lásku a radosť, s ktorou sme prijali do srdca malého Ježiška.


Jozef a Mária, prosím, príďte do môjho srdca a prineste mi doň malého Ježiška. Pozývam vás, aby ste navždy zostali v mojom srdci. Mária, prosím, vlož Ježiška do pripravených jasličiek môjho srdca, aby som dokázal šíriť všade lásku a radosť, aby tak aj iní mohli pocítiť radosť z Ježiškovho narodenia. Amen


Autor textu: Zuzka Šintálová