Katechézy pre deti

Nedeľa najsätejšej trojice

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16-20)


Koľko to vlastne máme bohov? Jedného? Troch? Alebo je ich ešte viac? Niektoré národy predsa mali množstvo bohov – boha lásky, úrody, mora, počasia, múdrosti... Ako kresťania veríme v jedného Boha, ktorý je v troch Osobách. Spoločne tieto tri Osoby – Otca, Syna a Ducha Svätého – nazývame Najsvätejšia Trojica. Takže Boh je len jeden, ale v troch osobách.

Najsvätejšia Trojica je pre nás tajomstvom. Mnoho múdrych ľudí sa snažilo toto tajomstvo pochopiť. Nikomu sa to však zatiaľ nepodarilo. Ale jednu dôležitú vec vieme isto – Boh je láska. Aj keď mu niekedy celkom nerozumieme a nevieme pochopiť všetky jeho tajomstvá, máme istotu, že Boh nás miluje a vždy nám chce dať to najlepšie.

Ktorou modlitbou môžeme osláviť Najsvätejšiu Trojicu? Jednou z najkratších, ktorú viete odmalička – Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Modlíme sa aj inokedy k Najsvätejšej Trojici? Áno, keď na seba robíme znak kríža, vravíme slová – V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vidíte, že modlitba vôbec nemusí byť zložitá, aby potešila a oslávila Pána Boha.

Slová, ktoré Ježiš vyslovil v dnešnom evanjeliu, boli poslednými, ktoré povedal svojim učeníkom predtým, než vystúpil do neba. Akú úlohu a sľub dal Pán Ježiš svojim učeníkom? Poslal ich do sveta, aby všetky národy krstili v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dal im aj sľub – že bude vždy s nimi a nikdy ich neopustí.

Splnili učeníci túto úlohu? Určite áno, až dodnes kňaz pri krste vyslovuje slová – ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Aj pri sviatosti zmierenia zaznievajú slová – ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Vo všetkých sviatostiach je prítomný Boh a prostredníctvom kňazov nám udeľuje svoje milosti. Dodržal Pán Ježiš svoj sľub? Áno, je vždy s nami a nikdy nás neopúšťa. Keď sa nám niekedy zdá, že nás Boh opustil, musíme zistiť, či to nie je naopak – či sme sa my nevzdialili od Pána Boha.

Každý deň začnime s modlitbou, ktorou oslávime Pána Boha a pozveme ho do nášho dňa. Večer sa nezabudnime poďakovať za všetko dobré, čo sa nám počas dňa stalo. A keď sa budete prežehnávať, zamyslite sa nad tým, aké slová vyslovujete a aký znak svojimi rukami robíte. Od krstu sme milovanými Božími deťmi, ktoré môžu Boha oslovovať Otecko. Nikdy nie sme sami, pretože Pán Ježiš je s nami po všetky dni až do skončenia sveta.


Autor textu: Zuzka Šintálová