Katechézy pre deti

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. (Jn 20, 1-9)

Všetci Ježišovi učeníci a priatelia vedeli, čo sa v piatok stalo. Mnohí z nich videli, ako Pán Ježiš zomrel a bol uložený do hrobu. Podľa vtedajšieho zvyku bol Pán Ježiš zabalený do plachiet a šatiek s voňavými masťami a olejmi. Hrob bol vytesaný v skale a privalený obrovským kameňom.

V nedeľu veľmi skoro ráno prišla Mária Magdaléna k hrobu, do ktorého v piatok pochovali Pána Ježiša. A čo tam videla? Že kameň je od hrobu odvalený. Hneď bežala za apoštolom Petrom a druhým učeníkom, ktorého mal Ježiš tak rád. Viete, kto je tým druhým učeníkom? Je to svätý Ján, ktorý napísal dnešné evanjelium. Petrovi a Jánovi povedala: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Bola určite veľmi nešťastná, vystrašená a prekvapená. Myslela si, že niekto telo Pána Ježiša ukradol.

Peter a Ján sa hneď chceli presvedčiť o slovách Márie Magdalény. Ako? Utekali k hrobu. Ján bol mladší, preto dobehol ku hrobu skôr ako Peter. Nazrel do hrobu, ale počkal na Petra a nechal ho vojsť do hrobu prvého. Čo zbadali v hrobe? Pekne poukladané plachty a šatky, v ktorých bol predtým Ježiš pochovaný. Ak by niekto chcel ukradnúť telo Pána Ježiša, nevzal by ho aj s plachtami? Ako je potom možné, že plachty sú pekne poskladané na svojom pôvodnom mieste?

Učeníci stále nechápali slová Pána Ježiša, že vstane z mŕtvych. Počujeme však, že Ján, po tom, čo videl v hrobe, uveril. Uveril, že Pán Ježiš skutočne vstal z mŕtvych.

Dnes slávime nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Veríme, že Pán Ježiš položil za nás svoj život, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nás oslobodil od hriechov a otvoril nám bránu do neba. Preto dnes oslavujme Pána Ježiša, spievajme radostné aleluja a ďakujme Pánu Ježišovi za všetko, čo pre nás urobil.


Autor textu: Zuzka Šintálová