Svetové stretnutie rodín

Vo štvrtok 23.6.2022 odporúčame po večernej sv. omši krátku animovanú adorácia rodín, kde môžeme poprosiť manželov spolu s deťmi, aby zaujali spoločne miesto a tak v čase stíšenia v tichosti vyjadrili svoje prosby za svoje rodiny a to potom zavŕšia v spoločnej modlitbe desiatku ruženca Svetla o zázraku v Káne Galilejskej a záverečným požehnaním.

V piatok 24.6.2022 sa spoločne pri záverečnej krátkej adorácii v závere sv. omše budeme modliť modlitbu Najmilší Ježišu (Modlitebník s. 551), pri ktorej budeme môcť získať za obvyklých podmienok odpustky a zároveň sa tiež budeme modliť pri Svetovom dni za posväcovanie kňazov. Po požehnaní budeme spievať aj pieseň z JKS 503 Lásky Svätej ohnisko. Po sv. omši môže byť krátka prezentácia obrazu pátra Marka Rupnika Kána. (viď príloha Kána)

V nedeľu 26.6.2022 pozývame tie rodiny (môžeme vyslať z každej farnosti dve tri rodiny), ktoré môžu, na púť do Šaštína k záveru Svetových dni rodín v diecéze a byť tak na sv. omši s o. arcb. Stanislavom Zvolenským, ktorý odovzdá rodinám Pergamen vyslania rodín. (Návrh na vytlačenie posielame do každej farnosti v linku nižšie) Táto sv. omša bude streamovaná aj do celej arcidiecézy na linku Štúdio7BOLESTNÁ.

Všetky podnety sú na stiahnutie na tomto linku https://www.svetovestretnutierodin.sk/nastiahnutie/.